แนะนำหนังสือ Mindset โดย Carol Dweck           Mindset คือกรอบความคิด ⚙️ หรือมุมมองในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จ มุมมองที่เรามีต่อตัวเอง ส่งผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fixed Mindset หรือกรอบคิดแบบตายตัว          ...